Kwaliteitscyclus

De Speel- en Werkhoeve vindt het belangrijk om goed onderwijs te geven en wil haar onderwijs en de organisatie voortdurend verbeteren. Dit doen wij systematisch. Wij stellen een schoolplan op waarin we onze ambities voor 4 jaar beschrijven. Elk schooljaar stellen we een jaarplan op waarin we onze doelstellingen voor het schooljaar beschrijven.

Gedurende het jaar houden we toezicht op de voortgang en aan het einde van het jaar verantwoorden we ons in het jaarverslag. Hierbij speelt de MR (Medezeggenschapsraad) een belangrijke rol. Ook leggen wij verantwoording af aan het bestuur van de Groeiling. Minimaal een keer per vier jaar vragen we ouders, leerlingen en medewerkers wat ze van onze school vinden met behulp van een tevredenheidsonderzoek.
Ook voert het team van de Speel- en Werkhoeve een Schoolzelfevaluatie uit waarbij ze kritisch kijkt naar de kwaliteit van haar onderwijs. De Schoolzelfevaluatie wordt gecheckt in een audit, waarbij ook gekeken wordt naar de leerkrachtvaardigheden en de kwaliteitszorg.

Schoolplan:  Beleidsvoornemens voor de komende vier jaar
Jaarplan:  Jaarlijks voor aanvang van het schooljaar
Jaarverslag:  Jaarlijks voor het einde van het schooljaar
Tevredenheidsonderzoek:  Minimaal een keer per vier jaar.

Desgewenst kunt u deze documenten opvragen bij de directie